Bakalářská práce 2008/09 FEL ČVUT v Praze - GSM termostat

Bachelor's Thesis 2008/09 FEL CTU in Prague - GSM Thermostat

Abstrakt - Pokojový termostat řízený pomocí SMS zpráv v síti GSM

Tato práce se zabývá problematikou dálkového ovládání elektronických zařízení pomocí zpráv SMS. Jako výsledek studia této problematiky je implementován dálkově ovládaný pokojový termostat. Je navržena jednoduchá vestavná hardwarová platforma s procesorem Atmel založená na AVR Butterfly a pro ní vytvořen program v jazyce C. Části programu zabývající se komunikací pomocí SMS zpráv jsou přenositelné na jinou platformu a použitelné i na ovládání jiných zařízení, než jsou termostaty.

Abstract - Room thermostat controlled by SMS messages in the GSM network

This thesis deals with the problem of controlling electronic devices using SMS messages. As the result of the study of this problem, a remote controlled room thermostat is implemented. A simple embedded platform with an Atmel prcessor based on the AVR Butterfly is designed and subsequently programmed in the C language. Parts of the program dealing with communication using SMS messages are portable to other platforms and reusable for controlling devices other than thermostats.

Důležitá poznámka

Tato stránka je určena pro všechny ty, které zaujala možnost ovládat topení a další zařízení pomocí mobilního telefonu, ale odradila je cena k tomu určených zařízení. Máte-li zkušenosti s elektronikou, je možné mnou navržené zařízení postavit za cenu kolem 1000Kč.
Na postavení termostatu budete potřebovat AVR Butterfly, vývojové prostředí WinAVR nebo obdobu pro Linux, pár dalších součástek a vybavení na výrobu a osazení plošných spojů (nejméně tedy pájku, kleště a nůž).

Important Notice

This site is dedicated to everybody who is interested in the possibility of controlling heating and other devices with a mobile phone, but was discouraged by the price of such devices. If you are proficient in electronics, is is possible to build my design for a price of about $50.
To build the thermostat, you will need an AVR Butterfly, the WinAVR development environment or its Linux equivalents, and a few other parts and printed circuit manufacturing tools (that is at least a solder iron, pliers and a knife).

Note to English speakers: The text of the thesis and the presentation is written in Czech, however to build the device, you don't need to understand Czech, you need to read just the source code and the schematics, which are self-explanatory (and commented in english).

Obsah/Contents:

Text bakalářské práce:
Thesis text:
format PDF
format DOC

Prezentace pro komisi:
Presentation:
format PDF
format PPT

Posudky vedoucího a oponenta:
The teacher's reviews:
Posudek vedoucího
Posudek oponenta

Schéma spínacího obvodu a fotografie prototypu
Switching circuit schematic and prototype photographs
Adresář se zkompilovanými zdrojovými kódy poslední verze (main.hex stači nahrát do AVR Butterfly):
Compiled source code directory, last version (main.hex ready to upload to the AVR Butterfly)

Zdrojový kód pro WinAVR/avr-gcc:
Source code for WinAVR/avr-gcc:

Verze 1.1 / Version 1.1
Změny oproti minulé verzi/Changes from last version:
Verze 1/Version 1
Originální verze/Original version

Licenční informace:
Kód převzatý od Atmelu a Martina Thomase si zachovává svou licenci, tzn. open-source bez omezení.
UART knihovna Petera Fleuryho je GPL.
Můj přidaný kód (soubory atparser.c a pdu.c) nechť se šíří pod licencí GPLv2, tzn. volně šiřitelný a upravitelný s tím, že v každé distribuci musí být obsažena informace o autorovi a zdrojový kód. O veřejně dostupných vylepšených verzích bych rád byl informován. Nabídky průmyslových firem jsou vítány.
Licensing information:
Code adopted from Atmel and Martin Thomas retains its license, eg. unlimited open-source.
Peter Fleury's UART library is GPL.
My added code (the files atparser.c and pdu.c) shall be distributed under the GPLv2 license, meaning freely distributable and modifiable granting that every distribution contains the information about the author and the source code. I'd like to be notified about publicly available improved versions. Offers from the manufacturing industry are welcome.


Máte-li dotazy či připomínky, napište mi na:
If you have questions or suggestions (or want something translated), write to me at:
wondra;at;volny.cz